1 President Suresh Nathalal Hirani
2 Vice President Pritul Naran Rabadia
3 Permanent VP Harilal Punja Hirani
4 Secretary Vishal Naran Hirani
5 Vice Secretary Mahesh Ramesh Halai
6 Treasurer Ashwin Dhanji Halai
7 Vice Treasurer Rashik Shamji Vekaria
8 Advisor Mansukh Nathalal Hirani
9 Advisor Dhirendra Ramji Vekaria
10 Advisor Vinod Harji Halai
11 Advisor Harilal Keshra Hirani
12 Advisor Meghji Punja Hirani
13 Social Reprentative Vikesh Gopal Bhudia
14 Social Rep Assistant 1 Ravil Meghji Hirani
15 Social Rep Assistant 2 Yogisha Sachin Halai
16 Social Rep Assistant 3 Manish Mansukh Hirani
17 Social Rep Assitant Accommodation Kishen Lalji Halai
18 Garba Head Prakash Lalji Jagani
19 Garba Admin Assistant Poonam Dhiresh Senghani
20 Garba Script / Music Asst Jaishree Kalpesh Halai
21 Garba Choreography Asst Priyel Dhirendra Vekaria
22 Garba Costume & Decor Asst Sumi Sandeep Halai
23 Garba Support & Advisor Gopal Parbat Halai
24 Garba Support & Advisor Vinod Mavji Siyani
25 Garba Support & Advisor Premji Jina Pindoria
26 Kitchen Head Kamlesh Nathalal Hirani
27 Kitchen Assistant 1 Dipesh Parbat Bhudia
28 Kitchen Assistant 2 Minesh Nathalal Rabadia
29 Kitchen Assistant 3 Santokben Nathalal Rabadia
30 Kitchen Assistant 4 Vasanti Dhirendra Vekaria
31 Kitchen Assistant 5 Radha Mansukh Kerai
32 Kitchen Assistant 6 Jasu Arvind Hirani
33 Kitchen Assistant 7 Nathalal Velji Rabadia
34 Youth & Sports Head Kishan Premji Pindoria
35 Youth & Sports Asst 1 Dinesh Harilal Hirani
36 Youth & Sports Asst 2 Shushil Vinod Halai
37 Youth & Sports Asst 3 Diran Gopal Halai
38 Youth & Sports Asst 4 Ravil Karsan Kerai
39 Youth & Sports Asst 5 Hiten Shamji Halai
40 Website Administrator Sachin Naran Halai
41 Website Admin Asst Kalpesh Khimji Halai